PRIVACYVERKLARING | FERR-TECH B.V.

 

Met deze privacyverklaring informeren wij je graag over ons privacybeleid met betrekking tot onze diensten. Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op de website, je een offerte aanvraagt of wij een opdracht voor je uitvoeren zullen wij bepaalde persoonlijke gegevens van jou verwerken. Het doel hiervan is om jou zo snel en goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke informatie wij van jou verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken en hoe je jouw persoonsgegevens kunt controleren of laten verwijderen.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en de afname van onze producten en voor zover van toepassing de daarbij behorende diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan deze website of onze producten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Heb je vragen over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op met Judith Le Fèvre via judith.lefevre@ferr-tech.com.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 mei 2021.

 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE PRIVICYVERKLARING

Wij respecteren jouw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins door ons wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande geven wij uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie Ferr-Tech B.V. persoonsgegevens verwerkt.

Wij verwerken persoonsgegevens om onze producten en diensten aan te kunnen bieden, onze producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou te kunnen communiceren.

Ferr-Tech B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (ferr-tech.com).

2. DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken jouw gegevens natuurlijk niet zomaar. Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, mits hiervoor een wettelijke grondslag is (zie §4 voor de grondslagen). Door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn voor onze bedrijfsactiviteiten worden niet verwerkt. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verwerken wij niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wetgeving (waaronder de fiscale bewaarplicht) is vereist. Wij verwerken de hierna onder §3 genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende zes doeleinden:

 1. Verlenen van afvalwaterzuiveringsproducten en diensten, waaronder de uitvoering van een gratis afvalwatertest alsook de uitvoering van een overeenkomst.
 2. Administratie en het innen van facturen.
 3. Voldoen aan onze juridische & wettelijke verplichtingen.
 4. Onderzoek ter verbetering van onze diensten en producten.
 5. Marketing- en communicatieactiviteiten.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

Wij verwerken drie categorieën persoonsgegevens van en over jou: 1) naam, adres- en contactgegevens, 2) gegevens ten behoeve van het verlenen van onze diensten en 3) gegevens van jouw gebruik van onze website. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat deze door jou als betrokkene op eigen initiatief aan ons zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening door ons zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen aan ons bekend zijn geworden.

 1. Naam, adres- en contactgegevens
  Bij deze categorie gegevens kun je denken aan persoonsgegevens als: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en vestigingsadres. Dit zijn de gegevens die van jou kunnen worden opgevraagd bij het gebruik van het aanvraagformulier voor de gratis afvalwatertest of het uitbrengen van een offerte.
 2. Gegevens ten behoeve van het verlenen van onze diensten
  Wanneer wij een opdracht voor jou uitvoeren, je een product bij ons bestelt, of wij jou (vrijblijvend) adviseren, verwerken wij jouw persoonsgegevens teneinde deze diensten en producten aan jou te kunnen verlenen c.q. leveren. Denk hierbij aan gegevens als: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens (vestigingsadres, KVK-nummer, btw-nummer) en financiële gegevens (betalingsgegevens waaronder bankrekeningnummer).
 3. Gegevens van jouw gebruik van onze website
  Wanneer je onze website (ferr-tech.com) bezoekt, worden onder meer jouw browsertype, locatie, apparaat type, IP-adres en surfgedrag geregistreerd. De website registreert bijvoorbeeld jouw navigatie door de website. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en verwerkt. De website verzamelt deze informatie ook via cookies. Zie onze cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies. De link naar onze cookieverklaring is opgenomen onderaan de website.

4. GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De hierboven onder §3 genoemde persoonsgegevens verwerken wij uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG.

 1. Uitvoering van een overeenkomst.
 2. Verkregen toestemming van betrokkene(n).
 3. Wettelijke verplichting.
 4. Gerechtvaardigd belang.

5. UITWISSELING PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor onze bedrijfsactiviteiten en uiteraard met inachtneming van de hiervoor onder §2 genoemde doeleinden en de onder §4 genoemde wettelijke grondslagen. Hierbij kun je denken aan het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van Ferr-Tech B.V., zoals een IT-leverancier.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Ferr-Tech B.V. jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Onze boekhouder is hier een voorbeeld van.

6. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

7. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren jouw persoonsgegevens die worden verwerkt zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals onder §2 in deze privacyverklaring beschreven.

Voor het uitvoeren van de overeenkomst waarbij jij partij bent, bewaren wij jouw gegevens in beginsel minimaal vijf jaar na afronding van de betreffende overeenkomst, tenzij en voor zover dat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of ten behoeve van potentiële geschillen. Wanneer wij jouw gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen wij deze gegevens of anonimiseren wij deze, zodat ze niet meer naar jou teruggeleid kunnen worden. Voor gegevens waarvoor jouw toestemming vereist is, geldt dat wij deze vernietigen of anonimiseren zodra jij je toestemming intrekt.

Gegevens als voor- en achternaam, adres, e-mailadres en de inhoud van e-mails worden gebruikt voor administratieve en financiële (facturatie) doeleinden. Deze gegevens worden zeven jaar bewaard, daar wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens gedurende zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

8. UITOEFENEN VAN JOU RECHTEN

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn jou de volgende rechten toegekend: 1) recht op inzage; 2) recht op rectificatie, aanvulling en beperking; 3) recht op vergetelheid; 4) recht op beperking van verwerking; 5) recht van dataportabiliteit; en 6) recht bezwaar te maken tegen verwerking. Een verzoek tot het uitoefenen van een van deze rechten kun je sturen via onderstaande gegevens.

 1. Recht op inzage
  Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.
 2. Recht op rectificatie, aanvulling en beperking
  Indien je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je een schriftelijk verzoek doen om jouw gegevens door ons te laten wijzigen of aan te vullen.
 1. Recht op vergetelheid
  In een aantal gevallen kun je vragen om verwijdering of vernietiging van jouw persoonsgegevens. Verwijdering van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de gevallen die zijn beschreven in de wet. Dit omvat situaties waarin jouw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de aanvankelijke doeleinden waarvoor zij werden verwerkt, alsmede in situaties waarin zij onrechtmatig werden verwerkt. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek doen.
 1. Recht op beperking van verwerking
  Je hebt het recht van beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek doen. Dit houdt in dat wij de verwerking van jouw gegevens voor een bepaalde periode opschorten. Hier kun je bijvoorbeeld om verzoeken in het geval je de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist, maar waarbij wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid ervan te verifiëren. Dit recht belet ons niet jouw persoonsgegevens opgeslagen te houden. Wij zullen jou informeren voordat de beperking wordt opgeheven.
 1. Recht op dataportabiliteit
  Je kunt jouw gegevens verstrekt krijgen in een vorm waarin je deze, indien gewenst, door kunt geven aan een andere organisatie. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek doen.
 1. Recht om bezwaar te maken tegen een verwerking
  Ook kun je bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit geldt alleen in geval wij jouw persoonsgegevens als gevolg van een ‘gerechtvaardigd belang’ verwerken. Je bezwaar kun je schriftelijk aan ons kenbaar maken.

 

Verzoeken en bezwaar zoals hiervoor bedoeld kun je per post of per e-mail richten aan Judith Le Fèvre:

Ferr-Tech B.V.

T.a.v. J. Le Fèvre

Industrieweg 4

7944 HS Meppel

E: judith.lefevre@ferr-tech.com

Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek of bezwaar nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan jouw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij jou ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.

Voor het uitvoeren van de overeenkomst waarbij jij partij bent, bewaren wij jouw gegevens in beginsel minimaal vijf jaar na afronding van de betreffende overeenkomst, tenzij en voor zover dat noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of ten behoeve van potentiële geschillen. Wanneer wij jouw gegevens niet langer nodig hebben, vernietigen wij deze gegevens of anonimiseren wij deze, zodat ze niet meer naar jou teruggeleid kunnen worden. Voor gegevens waarvoor jouw toestemming vereist is, geldt dat wij deze vernietigen of anonimiseren zodra jij je toestemming intrekt.

Gegevens als voor- en achternaam, adres, e-mailadres en de inhoud van e-mails worden gebruikt voor administratieve en financiële (facturatie) doeleinden. Deze gegevens worden zeven jaar bewaard, daar wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens gedurende zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

9. GEBRUIK SOCIAL MEDIA

Ferr-tech is uitgeroepen tot het meest innovatieve bedrijf van NL!

Ferr-tech uitgeroepen tot meest innovatieve bedrijf van NL!

VOLG ONS

Blijf op de hoogte van onze revolutionaire missie tegen waterschaarste.